REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU

                                                                        

  Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu Przedszkola nr 17 w Gdańsku  wprowadza się  niniejszy Regulamin Rady Rodziców.

  1. Postanowienia ogólne
  • 1.

  Nazwa reprezentacji rodziców

   ,, Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 17 w Gdańsku”

  • 2
  1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola Nr 17
   w Gdańsku.
  2. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
  3. Kadencja Rady trwa rok szkolny, do chwili powołania nowej Rady w przyszłym roku szkolnym.
  4. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
  5. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.
  • 3
  1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym
  2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.
  3. Wybory do Rady
  • 4
  1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, do 15 września, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
  2. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję.
  3. Rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie Radę Oddziałową w co najmniej 3-osobowym składzie.
  4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach jeden rodzic.
  1. Wybory do Rady przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
  2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

   

  • 5
  1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.
  2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybrać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym spośród członków Rady Oddziałowej.
  • 6
  1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Przedszkola.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

  III. Władze Rady

  • 7

  Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego

  • 8
  1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.

   

  1. Posiedzenia Rady
  • 9
  1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
  2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
  3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady, Na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.
  1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.
  2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
  3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
  4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.
  5. Posiedzenia Rady są protokołowane.
  6. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę na następnym posiedzeniu Rady.

   

  V. Podejmowanie uchwał

  • 10
  1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
  2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  3. Głosowanie w sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady odbywa się w trybie tajnym.
  4. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
  • 11
  1. Dyrektor Przedszkola ma prawo zawiesić uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
  2. W razie zawieszenia wykonania uchwały, Dyrektor w terminie 14 dni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej podmiotem uchwały. W razie braku porozumienia każda ze stron może przedstawić sprawę Kuratorowi Oświaty.
  3. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie będącej przedmiotem postępowania jest ostateczna.
  • 12

  Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie co uchwały.

   

   

   

   

  VI. Prawa i obowiązki członków Rady

  • 13
  1. Członkowie Rady mają prawo:
   • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.
   • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
   • głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
  1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

   

  VII. Fundusze Rady

  • 14
  1. Rada może gromadzić fundusze na działalność statutową przedszkola.
  2. Na fundusze składają się:
   • dobrowolne składki rodziców,
   • środki przekazywane przez osoby prywatne i fizyczne,
   • dochody z własnej działalności Rady,
   • z innych źródeł.
  3. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
  4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
  5. Rodzice wpłacają miesięcznie ustaloną składkę.

   

   

  • 15
  1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej jest roczny plan finansowy zatwierdzony na zebraniu ogólnym. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy następny rok kalendarzowy.
  2. Dochody i wydatki (koszty) planuje się w sumach brutto.
  3. Fundusze Rady Rodziców są wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
  4. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania funduszem Rady.

   

  Rozdział VIII
  Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

  • 16
  1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowej funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się fachową siłę księgową, oraz kasjerkę.
  2. Płace księgowej i kasjerki ustala Zarząd Rady Rodziców .
  3. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej i kasjerki Rada Rodziców wyznacza Przewodniczącego Rady Rodziców.

   

  VIII. Postanowienia końcowe

  • 17

   

  1. Regulamin uchwala Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

   

  •  .18
  1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

  Rada Rodziców

   przy Przedszkolu nr 17

  Gdańsk, ul. Glinki 7

             a także pieczątkami:

  Przewodniczący

   Rady Rodziców

  ……………………….

   

   

  Kasjer

  Rady Rodziców

  przy Przedszkolu nr 17

  • .19

  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  Gdańsk 01 październik 2018